Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X046842
Súdny exekútor: JUDr. Dušan Kormaník
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Námestie gen. Štefánika
Orientačné/súpisné číslo: 4/529
Názov obce: Stará Ľubovňa
PSČ: 06401
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 052/42 83 471
Orientačné/súpisné číslo: dusan.kormanik@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Igor Kaleja
IČO/Dátum narodenia: 03.11.1976
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Hermanovce
Orientačné/súpisné číslo: 330
Názov obce: Hermanovce
PSČ: 08235
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 202EX607/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní vedenom pod sp. zn. 202E607/21 v prospech oprávneného:Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO:36284831, Bratislava, Karadžičova 10, voči povinnému: Kaleja Igor, nar.03.11.1976, Hermanovce, Hermanovce 330, na základe vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie,a to:rozhodnutie súdu č.8C/26/2019 zo dňa 03.07.2019, vykonateľný 30.07.2019, ktorý vydal Okresný súd Prešov, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa ust. § 61b ods.3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Súčasne sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí súdu, ktorý ho zverejní na úradnej tabuli alebo na webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení v Obchodnom vestníku.