Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X047017
Súdny exekútor: JUDr. Michal Dáni
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Cukrová
Orientačné/súpisné číslo: 14
Názov obce: Bratislava
PSČ: 81108
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421259324327
Orientačné/súpisné číslo: michal.dani@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Slavomír Bednarič
IČO/Dátum narodenia: 04.09.1973
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Medveďovej
Orientačné/súpisné číslo: 1571/8
Názov obce: Bratislava-Petržalka
PSČ: 85104
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 422EX 50/20
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 422EX 50/20 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.5Up/1299/2019 zo dňa 15.11.2019, vykonateľný 10.12.2019 (v zmysle ustanovenia § 48 ods. 4 písm a) zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov uvádzame, že platobný rozkaz bol vydaní v upomínacom konaní a z uvedeného dôvodu ho k návrhu na vykonanie exekúcie nepripájame), ktorý vydal Okresný súd Banská Bystrica a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6120231525, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.02.2020 proti povinnému: Slavomír Bednarič, Medveďovej 8/1571, Bratislava-Petržalka, nar. 04.09.1973 v prospech oprávneného: Inkasáreň s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35777974 zast. Mgr. Zuzana Bírová, Americká 2, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 30849837 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.