Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X047043
Súdny exekútor: Mgr. Martin Kostka
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Šustekova
Orientačné/súpisné číslo: 51
Názov obce: Bratislava
PSČ: 85104
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0905850191
Orientačné/súpisné číslo: martin.kostka@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: IUS s.r.o.
IČO/Dátum narodenia: 44964307
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Obchodná
Orientačné/súpisné číslo: 39
Názov obce: Bratislava
PSČ: 81106
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 429EX 167/18
Druh podania: Upovedomenie_o_zastaveni_exekucie
V zmysle ust. § 61n odst. 6 zákona NR SR č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o dôvod na zastavenie exekúcie exekútorom podľa odseku 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia, to neplatí ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra.