Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K043988
Spisová značka: 26OdK/236/2019
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Alžbeta Batiová, narodená: 01.01.1978, bytom: 040 12 Košice-Nad jazerom, takto
Rozhodnutie: I. O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01 Košice, zn. správcu: S1185. II. Ustanovuje nového správcu podstaty: JUDr. Soňa Simić, so sídlom kancelárie: Hlavná 24, 040 01 Košice, zn. správcu: S2036. III. Ukladá novému správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca. IV. Ukladá novému správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania. V. Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. VI. Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným správcom. VII. Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01 Košice, zn. správcu: S1185 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu. Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur (ust. § 102 ods. 1 písm. a) a c), ods. 2, 3 Civilného sporového poriadku).
Autor
Okresný súd Košice I dňa 26.8.2021
JUDr. Róbert Zsiga,
Dlžník
Názov : Alžbeta Batiová
IČO :
Adresa : , Košice - Nad Jazerom 04012 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Alžbeta Batiová
IČO :
Adresa : , Košice - Nad Jazerom 04012 Slovenská republika
Názov : Správca - Simić Soňa, JUDr.
IČO :
Adresa : Hlavná 24, Košice 04001 Slovenská republika
Správca/Správcovia
Názov : Soňa Simić, JUDr.
IČO : 54002397
Adresa : Stierova 9, Košice 04023 Slovenská republika