Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X047019
Súdny exekútor: JUDr. Peter Cirbes
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Letná
Orientačné/súpisné číslo: 47
Názov obce: Košice
PSČ: 04001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 055/7994905
Orientačné/súpisné číslo: cirbes@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ladislav Samko
IČO/Dátum narodenia: 01.11.1995
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Stará
Orientačné/súpisné číslo: 56/35
Názov obce: Jaklovce
PSČ: 055 61
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 293EX 450/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 293EX 450/21 , oprávnený: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 35937874 povinný: Ladislav Samko, Stará 56/35, 055 61 Jaklovce, IČO: 53050622, nar.: 01.11.1995 exekučný titul č. vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.2049083613 zo dňa 30.11.2020, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.