Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K044066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belianska Valéria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hviezdoslavova 437 / 14, 97247 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1979
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu: Jilemnického 21, 91101 Trenčín
Kotakt na správcu : darina.valkova@gmail.com, 0903/460 299
Spisová značka správcovského spisu : 38OdK/159/2021 S167
Spisová značka súdneho spisu : 38OdK/159/2021
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Valéria Belianska, nar. 12.10.1979, trvale bytom Hviezdoslavova 437/14, 972 47 Oslany oznamuje veriteľom, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle správcu na ul. Jilemnického 21 v  Trenčíne. Objednať sa k nahliadnutiu je možné telefonicky na č. tel. 0903460299.

JUDr. Darina Válková, správca