Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K044139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turčiak Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Eduarda Penkalu 880/17, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1973
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marianna Šusteková LL.M.
Sídlo správcu: Predmier 50, 02354 Turzovka
Kotakt na správcu : sustekova.marianna@gmail.com, 0917 343 714
Spisová značka správcovského spisu : 7OdK/57/2021 S1983
Spisová značka súdneho spisu : 7OdK/57/2021
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku dlžníka:

 

Iné majetkové hodnoty

 

 

 

por.č.

označenie

 SUMA

1.

3x akcie spoločnosti SLOVAKIA INDUSTRIES, a.s., menovitá hodnota: 1000,-SK, ISIN: SK1120002045

99,58 €

JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca