Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K044172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AQUA LIFE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kuzmányho 7, 97401 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43872891
Obchodné meno správcu: Insolvenčná a poradenská, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Pod Urpínom 5, 97401 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : b.bartakova@insolvencna.sk, 0908/776 971
Spisová značka správcovského spisu : 2K/2/2021 S1883
Spisová značka súdneho spisu : 2K/2/2021
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Insolvenčná a poradenská, k. s., so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 05 Bratislava, IČO: 51 426 226, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1793/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1883, so sídlom správcovskej kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, v mene ktorej koná JUDr. Barbora Bartáková, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: AQUA LIFE s.r.o., so sídlom Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 872 891 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet zriadený v peňažnom ústave Tatra banke, a. s., v nasledovnom tvare:

IBAN: SK02 1100 0000 0029 4005 4657;

Variabilný symbol: číslo pohľadávky z konečného zoznamu pohľadávok;

Poznámka: AQUA LIFE s.r.o..

 

V Banskej Bystrici, dňa 25.08.2021

JUDr. Barbora Bartáková, komplementár spoločnosti Insolvenčná a poradenská, k. s., správca Úpadcu