Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K044257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Völgyáková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Komenského 15, 04801 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1982
Obchodné meno správcu: Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Národná trieda 4, 04001 Košice
Kotakt na správcu : rudomanik@gmail.com, 055/677 18 00, 0905 732 444
Spisová značka správcovského spisu : 30OdK/132/2021 S1323
Spisová značka súdneho spisu : 30OdK/132/2021
Druh podania : Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Úrad práce, sociálny vecí a rodiny, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava, IČO 30794536 nezabezpečená pohľadávka č. 3 á 1 035,48 €.

 

V Košiciach, dňa 26. 8. 2021

                                  

 

                                                                      

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA

 komplementár