Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K044136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sabína Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Obec Socovce 0, 038 43 Socovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1997
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu: Andreja Kmeťa 19, 01001 Žilina
Kotakt na správcu : 0917/277 770, gabriela.gregorova.skp@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 9OdK/81/2021 - S1501
Spisová značka súdneho spisu : 9OdK/81/2021
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Gabriela Gregorová, správca dlžníka: Sabína Horváthová, nar. 06.09.1997, trvale bytom Obec Socovce, 038 43  Socovce, oznamuje v súlade s ust. § 32 ods. 7 ZKR číslo bežného účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 EUR v súvislosti s popretím prihlásenej pohľadávky veriteľom:

Peňažný ústav: mBank S.A.

IBAN: SK05 8360 5207 0042 0663 2255

Informácia pre prijímateľa: „Kaucia, veriteľ: Meno Priezvisko / obchodný názov“

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.

Ing. Gabriela Gregorová, správca