Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K044091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Hlobiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Školská 723/180, 956 07 Veľké Ripňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1984
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu: Podzámska 32, 94002 Nové Zámky
Kotakt na správcu : 0905 898989, judr.schwarz@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 31OdK/121/2021 S296
Spisová značka súdneho spisu : 31OdK/121/2021
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 30.6.2021, sp.zn: 31OdK/121/2021-18 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka – Lenka Hlobiková, nar. 31.1.1984, bytom Školská 723/180, 956 07 Veľké Ripňany, Slovenská republika, a JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR  zn. S 296 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 129/2021 dňa 7.7.2021.

Správca dlžníka v zmysle § 167j ods 1 v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), týmto oznamujem, že nebol zistený a do súpisu majetku v právnej veci sp.zn. 31OdK/121/2021 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ust. ZKR.

JUDr. Richard Schwarz, správca