Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X046835
Súdny exekútor: Mgr. Marcela Zummerová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: kpt. Nálepku
Orientačné/súpisné číslo: 22
Názov obce: Michalovce
PSČ: 07101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0566426217
Orientačné/súpisné číslo: marcela.zummerova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Marián Czapp
IČO/Dátum narodenia: 31.12.1964
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: S.Petőfiho
Orientačné/súpisné číslo: 25/1146
Názov obce: Kráľovský Chlmec
PSČ: 07701
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 196EX 431/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Oznámenie súdneho exekútora podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku: V exekučnom konaní 196EX 431/21 vykonávaného na základe 1) vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie č.k rozhodnutie súdu č.5C/60/2018 zo dňa 14.08.2018, ktorý vydal Okresný súd Michalovce, ktorým sa ukladá povinnému zaplatiť pohľadávku : 430,65 € s príslušenstvom 2) návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie, ktorý oprávnený doručil elektronicky Okresnému súdu v Banskej Bystrici 3) poverenia, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica na vykonanie exekúcie číslo 6121337469 zo dňa 24.05.2021, doručené súdnemu exekútorovi dňa 24.05.2021 v prospech oprávneného SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 zastúpeného Jakubčák, advokátska kancelária, s.r.o., Michalská 14, 811 03 Bratislava sa napriek zisťovaniu bydliska povinného nepodarilo povinnému doručiť Upovedomenie o začatí exekúcie do vlastných rúk do 3 mesiacov od začatia exekúcie, preto sa podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku povinnému doručuje Upovedomenie o začatí exekúcie oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa bude považovať za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.