Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X046931
Súdny exekútor: JUDr. Ing. Jozef Štorek
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Bezručova
Orientačné/súpisné číslo: 16
Názov obce: Nové Zámky
PSČ: 94001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 035/6424022
Orientačné/súpisné číslo: jozef.storek@centrum.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ľudovít Andel
IČO/Dátum narodenia: 12.03.1973
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: -
Orientačné/súpisné číslo: -
Názov obce: Nitra
PSČ: 94901
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 288EX 738/2020
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 288EX 738/2020, oprávnený: mal. Andel Martin, č. 40, Malý Cetín, povinný: Andel Ľudovít, nar. 12.3.1973, Nitra, exekučný titul č. 13P/329/2014-52 zo dňa 16.10.2014 vydaného Okresným súdom Nitra, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.