Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X047023
Súdny exekútor: JUDr. Peter Balaško
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Komárňanská
Orientačné/súpisné číslo: 100
Názov obce: Hurbanovo
PSČ: 94701
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0948066888
Orientačné/súpisné číslo: euhurbanovo@euhurbanovo.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Tibor Žemberi
IČO/Dátum narodenia: 19.08.1968
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: T.G. Masaryka
Orientačné/súpisné číslo: 5797/38
Názov obce: Nové Zámky
PSČ: 94654
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 394EX 698/2021
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní vedenom pod sp. zn. 394EX 698/2021 v neprospech povinného Tibor Žemberi, T.G. Masaryka 5797/38, 94654 Nové Zámky, nar. 19.08.1968, bolo vydané upovedomenie o začatí exekúcie, ktoré sa povinnému nepodarilo doručiť do troch mesiacov od začatia exekúcie, a preto sa v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku upovedomenie o začatí exekúcie doručuje zverejnením v Obchodnom vestníku.Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.