Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K044158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Pustajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Vrbová 1771/9, 97703 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1979
Obchodné meno správcu: Konkurzy AA, k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Hlavné námestie 13, 97901 Rimavská Sobota
Kotakt na správcu : 0905 731 345, judr.andrasiova@rsnet.sk
Spisová značka správcovského spisu : 4OdK/169/2021 S1577
Spisová značka súdneho spisu : 4OdK/169/2021
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

 

V Rimavskej Sobote dňa 27.08.2021

Konkurzy AA, k. s.