Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X046876
Súdny exekútor: Mgr. Ing. Štefan Majchrák
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Lermontovova
Orientačné/súpisné číslo: 17
Názov obce: Bratislava
PSČ: 811 05
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 02/54642811
Orientačné/súpisné číslo: smajchrak@exekutor.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Milan Holbein
IČO/Dátum narodenia: 22.08.1958
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Pifflova
Orientačné/súpisné číslo: 1244/9
Názov obce: Bratislava
PSČ: 851 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 104EX 138/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 104EX 138/21 vedenom v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, proti povinnému: Milan Holbein, Pifflova 1244/9, 851 01 Bratislava, nar.: 22.08.1958, pre vymoženie sumy vo výške 580,01 € s príslušenstvom, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.