Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 169/2021
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 2.9.2021
 • Značka:
 • K044100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurčo Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Mudroňovo 35, 94632 Mudroňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1975
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu: Pribinova 9, 94002 Nové Zámky
Kotakt na správcu : ttomas.timoransky@gmail.com, 0911/133 046
Spisová značka správcovského spisu : 31OdK/60/2021 S1863
Spisová značka súdneho spisu : 31OdK/60/2021
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Jurčo, nar. 24.02.1975, bytom Mudroňovo 35, 946 32 Mudroňovo v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zo všeobecnej podstaty dlžníka.

 

Predmetom predaja je nasledovný nehnuteľný majetok dlžníka a to:

 

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Komárno, obec: Marcelová, katastrálne územie: Krátke Kesy, zapísané na Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor ako parcely registra ʺEʺ evidované na mape určeného operátu, zapísané na LV č. 2221 a to:

 • parcela č. 1819/10, orná pôda, vo výmere 23044 m2,

spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve dlžníka 1/27 k celku;

 

 

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej obálke s výrazným  označenímKONKURZ č.k.: 31OdK/60/2021 - ZÁVÄZNÁ PONUKA“ alebo do elektronickej schránky správcu pričom v tomto prípade musí záujemca uviesť v predmete správy označenieKONKURZ č.k.: 31OdK/60/2021 - ZÁVÄZNÁ PONUKA

 

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu, Mgr. Tomáš Timoranský, správca, Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky alebo do elektronickej schránky správcu Správca - Timoranský Tomáš, Mgr., číslo schránky: E0006694509, Uri vlastníka schránky: ico://sk/48485357_00564.

 

Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 23.9.2021 do 15:00 hod. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

 

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v  slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

a) Identifikačné údaje záujemcu :

-     Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra

-     Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a fotokópia občianskeho preukazu záujemcu

b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny predmet ponukového konania

c) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom

d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná vlastnoručným alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutárneho orgánu záujemcu spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného registra

e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového konania v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za najvýhodnejšiu.

 

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 200 €. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

 

V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.

 

Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v lehote na predkladanie ponúk pripísaná na nasledovný bankový účet a to:

 • na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., SK18 0900 0000 0051 6063 0442, variabilný symbol: 001

 

Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

 

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7  pracovných dní na účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

 

Otváranie obálok sa uskutoční do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v sídle kancelárie správcu na adrese Pribinova 9, Nové Zámky.

 

Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu

 

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

 

Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

 

Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

 

Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – nehnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.

 

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu z dôvodu nesplnenia podmienok ponukového konania, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.

 

Všetky náklady súvisiace s prevodom predmetu ponukového konania a to najmä správne poplatky za vkladové konanie bude znášať úspešný záujemca ponukového konania.

 

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca kontaktovať správcu na t.č.: 0911 133 046 alebo emailom: ttomas.timoransky@gmail.com

 

 

 

Mgr. Tomáš Timoranský, správca