Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X046825
Súdny exekútor: Mgr. Dušan Čerešňa
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Andreja Hlinku
Orientačné/súpisné číslo: 34/A
Názov obce: Trnava
PSČ: 91701
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 033-5536955
Orientačné/súpisné číslo: dusan.ceresna@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Martin Dutka
IČO/Dátum narodenia: 24.08.1977
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: SNP
Orientačné/súpisné číslo: 25/1455
Názov obce: Skalica
PSČ: 90901
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 343EX 402/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 343EX 402/21 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.5Csp/33/2020 - 34 zo dňa 17.08.2020, vykonateľný 28.10.2020, ktorý vydal Okresný súd Skalica a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121333205, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.05.2021 proti povinnému: Martin Dutka, SNP 25/1455, Skalica, nar. 24.08.1977 v prospech oprávneného: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 00151700, DIČ: 2020374862 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.