Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Podanie:
  • Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • R069972
Spisová značka: 26CbR/150/2020
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Oznámenie o zrušení spoločnosti Okresný súd Žilina podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením č. k. 26CbR 150/2020-32 zo dňa 12.07.2021 zrušil obchodnú spoločnosť COMPANY MK s.r.o. so sídlom: Kukučínova 990/8, 010 01 Žilina, IČO: 47 113 766. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 14.08.2021. Ak obchodná spoločnosť do 90 dní od zverejnenia tohto oznámenia nevstúpi do likvidácie, predpokladá sa na podklade § 309f Civilného mimosporového poriadku, že je v úpadku.
Autor
Okresný súd Žilina dňa 26.8.2021
JUDr. Gabriela Bargelová,
Dlžník
Názov :
IČO :
Adresa : ,
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : COMPANY MK s.r.o.
IČO : 47113766
Adresa : Kukučínova 990/8, Žilina 01001 Slovenská republika
Názov : PM - LEX HOLDING s.r.o.
IČO : 47041595
Adresa : Kukučínova 990/8, Žilina 01001 Slovenská republika