Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X047014
Súdny exekútor: JUDr. Michal Dáni
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Cukrová
Orientačné/súpisné číslo: 14
Názov obce: Bratislava
PSČ: 81108
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421259324327
Orientačné/súpisné číslo: michal.dani@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Andrej Walter
IČO/Dátum narodenia: 47995238
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Veľké Leváre
Orientačné/súpisné číslo: 216
Názov obce: Veľké Leváre
PSČ: 90873
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 422EX 53/20
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 422EX 53/20 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.26Csp/44/2017 zo dňa 20.03.2017, vykonateľný 08.07.2017 (právoplatnosť dňa 08.07.2017), ktorý vydal Okresný súd Galanta a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6120231903, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.02.2020 proti povinnému: Andrej Walter, Veľké Leváre /216, Veľké Leváre, IČO 47995238, nar. 27.05.1973 v prospech oprávneného: MINIHOTOVOST, SE, náměstí T. G. Masaryka 2392/17, 690 02 Břeclav, IČO: 04355211 zast. JUDr. Katarína Hegedüšová, advokátka, Majerníkova 3479/3/A, 841 05 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 42185190 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.