Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • X034861
Súdny exekútor: JUDr. Michal Bulko
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Nám. sv. Egídia
Orientačné/súpisné číslo: 95
Názov obce: Poprad
PSČ: 05801
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 052/7723448
Orientačné/súpisné číslo: michal.bulko@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Jozef Mulik
IČO/Dátum narodenia: 02.05.1981
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Chotča
Orientačné/súpisné číslo: 138
Názov obce: Chotča
PSČ: 09021
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 251EX 348/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 251EX 348/21 vykonávanom na základe exekučného titulu vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.1951205717 zo dňa 28.11.2019, vykonateľný 17.02.2020, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.1951205917 zo dňa 28.11.2019, vykonateľný 17.02.2020, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.1951206017 zo dňa 28.11.2019, vykonateľný 17.02.2020, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.1851386618 zo dňa 28.11.2019, vykonateľný 17.02.2020, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.1951206117 zo dňa 28.11.2019, vykonateľný 17.02.2020, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.1951059113 zo dňa 28.11.2019, vykonateľný 03.01.2020, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.2051002013 zo dňa 03.02.2020, vykonateľný 14.03.2020, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121269343, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.04.2021 proti povinnému: Jozef Mulik, Chotča 138, Chotča, nar. 02.05.1981 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 35937874 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.