Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • K035020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Ochaba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Farského 1119/20, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1982
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Darina Hanáčková
Sídlo správcu: Záhradnicka 41 82108, 82108 Bratislava
Kotakt na správcu : hanackova@akparagraf.sk
Spisová značka správcovského spisu : 4OdK/65/2021
Spisová značka súdneho spisu : 4OdK/65/2021
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7, písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, správca dlžníka JUDr. Darina Hanáčková, správca konkurznej podstaty úpadcu Martin Ochaba, nar. 24.07.1982,bytom Farského 1119/20, 851 04 Bratislava zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre účinné popretie pohľadávky veriteľa.

Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Číslo bankového účtu: 

 IBAN: SK66 0900 0000 0001 7840 6550

 

Výška kaucie: 350 €

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;

Poznámka: Konkurz  Ochaba

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.