Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • X034952
Súdny exekútor: JUDr. Miroslav Šutliak
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: M. M. Hodžu
Orientačné/súpisné číslo: 4058/28
Názov obce: Liptovský Mikuláš
PSČ: 03101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 044/5528784-85
Orientačné/súpisné číslo: sutliak@stonline.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Štefan Surový
IČO/Dátum narodenia: 26.12.1960
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: SNP
Orientačné/súpisné číslo: 130/54
Názov obce: Čadca
PSČ: 02201
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 373EX 224/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 373EX 224/21 vykonávanom na základe exekučného titulu vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.8888003912 zo dňa 07.02.2011, vykonateľný 03.03.2011 (Bola vymáhaná v EX 1218/2013 Hucík Martin, JUDr.), ktorý vydal DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.; vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.8888303912 zo dňa 15.01.2012, vykonateľný 14.02.2012 (Bola vymáhaná v EX 1218/2013 Hucík Martin, JUDr.), ktorý vydal DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121272507, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.03.2021 proti povinnému: Štefan Surový, SNP 54/130, Čadca, nar. 26.12.1960 v prospech oprávneného: Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava , IČO: 35776005, DIČ: 2021483585 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.