Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 137/2021
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
 • Deň vydania:
 • 19.7.2021
 • Značka:
 • X035169
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 028/2021
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
D. Dátum konania dražby 13. 07. 2021
E. Čas konania dražby o 10,20 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 895/30                  zastavaná plocha a nádvorie       o výmere 23493 m2  

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Košice - okolie, katastrálny odbor, LV č. 2605, okres: Košice - okolie, obec: HANISKA, katastrálne územie: Haniska.

H. Opis predmetu dražby

Popis pozemku

Pozemok určený územným plánom na priemyselnú a stavebnú výrobu, skladovanie, dopravné plochy sa nachádzajú v priemyslovej polohe západne od obce Haniska, v súčasnosti je nezastavaný, neudržiavaný, zarastený. Pozemok je rovinatý, na LV evidovaný ako zastavaná plocha a nádvorie s možnosťou napojenia na elektrinu, plyn, vodovod, kanalizáciu v dosahu. Vzhľadom na dostupnosť krajského mesta Košice znalec uvažuje s hodnotou 80 % z východiskovej hodnoty Košíc.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania. Pozemky sú v dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, V 4895/2015 zo dňa 29.12.2015 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31340890
2, V 597/2016 zo dňa 14.03.2016 - zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti v prospech Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890
POZNÁMKY:
1, P 648/2018 zo dňa 31.12.2018 - oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou predaja na dobrovoľnej dražbe č. OSPU-223/18-MČ, Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava zo dňa 20.12.2018 č.z.-3/19
2, P 541/2021 zo dňa 08.06.2021 - oznámenie o dražbe zn. 028/2021 zo dňa 04.06.2021, dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 36 764 281, navrhovateľ: JUDr. Slavomír Dubjel, Puškinova 16, 080 01 Prešov č.z.-165/21
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie Nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PhDr. Alexandra Pech
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Starozagorská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Košice d) PSČ 04023
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 498.051,60 €