Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • K035033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MakroFoto s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Karloveská 6C, 842 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45890714
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Peter Vrábel
Sídlo správcu: Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Kotakt na správcu : peter.vrabel@legate.sk
Spisová značka správcovského spisu : 32K/6/2021 S 1633
Spisová značka súdneho spisu : 32K/6/2021
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 32K/6/2021 zo dňa 01.07.2021, ktoré bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 131/2021 zo dňa 09.07.2021 (účinky vyhlásenia – 10.07.2021), značka záznamu: K033130, bol na majetok dlžníka - MakroFoto s. r. o., so sídlom Karloveská 6C, Bratislava IČO: 45 890 714  (ďalej len „úpadca“) vyhlásený malý konkurz a bol som ustanovený do funkcie správcu.

JUDr. Peter Vrábel, správca úpadcu  MakroFoto s. r. o., so sídlom Karloveská 6C, Bratislava IČO: 45 890 714, v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamujem účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu – zn. 32K/6/2021 S1633 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava v pracovných dňoch - v pondelok až v piatok, vždy v čase od 09.00 hod do 12.00 hod a od 13.00 hod do 16.00 hod.

Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu prosíme vopred podať písomne na vyššie uvedenú adresu správcu, mailom na adresu: peter.vrabel@legate.sk alebo telefonicky na tel. čísle - 02/ 62 52 75 61.

V Bratislave, 14.07.2021

JUDr. Peter Vrábel, správca