Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • K035094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Vika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Cesta do Rudiny 2254/38, 02401 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1978
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu: Mariánske námestie 20, 01001 Žilina
Kotakt na správcu : michalmiho@gmail.com, 0903 801 595
Spisová značka správcovského spisu : 7OdK/53/2021 S1279
Spisová značka súdneho spisu : 7OdK/53/2021
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Jaroslav Vika, nar. 02.01.1978, bytom Cesta do Rudiny 2254/38, 024 01 Kysucké Nové Mesto, bol uznesením Okresného súdu Žilina pod č.k. 7OdK/53/2021 zo dňa 01.07.2021 Mgr. Michal Miho ustanovený za konkurzného správcu. Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese : Mariánske námestie 161/20, 010 01 Žilina, v pracovných dňoch pondelok až piatok v úradných hodinách od 8:00 do 11:00 a od 12:30 do 15:30. Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť písomne na adrese michalmiho@gmail.com alebo telefonicky na mob. čísle: 0903 801 595.

Mgr. Michal Miho správca