Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • K035168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: "HZ Metal s.r.o."
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Stará Maša 63 / 0, 05342 Krompachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36600423
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Anita Krčová LL.M., MBA
Sídlo správcu: Thurzova 6, 04001 Košice
Kotakt na správcu : anitakrcova@gmail.com, 0908 520 707
Spisová značka správcovského spisu : 31K/18/2020 S1281
Spisová značka súdneho spisu : 31K/18/2020
Druh podania : Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, so sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1281 - správca podstaty dlžníka “HZ Metal s.r.o.“, so sídlom: Stará Maša 63, 053 42 Krompachy, IČO: 36 600 423 vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 31K/18/2020 zvoláva v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. prvú schôdzu veriteľov na deň 02.09.2021 (štvrtok)  o 13,00 hod., ktorá sa uskutoční v správcovskej kancelárii na Thurzovej č. 6, 040 01 Košice s nasledovným programom:

1. prezentácia, otvorenie;

2. správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze;

3. správa o stave majetku úpadcu;

4. voľba veriteľského výboru;

5. rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR;

6. rôzne.

Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s dokladom totožnosti.

JUDr. Anita Krčová

správca