Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Výzvy likvidátorov
  • Podanie:
  • Oznámenie a výzva likvidátora/likvidátorov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • L000566
Likvidátor/Likvidátori
Druh Osoby: Fyzická osoba
Meno: Michaela Vieriková
Bydlisko: Svätej Anny 1, 03401 Ružomberok
podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje/oznamujú, že: obchodná spoločnosť
Štátny Podnik:
Obchodné meno: Slovakotes, s. r. o. „v likvidácii“
Sídlo: Bystrická cesta 118/3, 03401 Ružomberok
IČO: 36426121
SID:
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Žilina
Oddiel: Sro
Vložka č.: 15761/L
Zapísaný v inom registri.:
Registrovaná.:
Registračné číslo.:
na základe rozhodnutia: jediného spoločníka o zrušení spoločnosti a vstupe do likvidácie
zo dňa : 23. 02. 2015
vstúpila do likvidácie: 23. 02. 2015
a súčastne vyzýva/vyzývaju veriteľov:
iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva
v lehote: 3 mesiace
od zverejnenia tejto výzvy na adrese: