Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • X035035
Súdny exekútor: JUDr. Viera Kučerová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Ulica A. Dubčeka
Orientačné/súpisné číslo: 78/3558
Názov obce: Holíč
PSČ: 908 51
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0918/873043
Orientačné/súpisné číslo: viera.kucerova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: František Slíž
IČO/Dátum narodenia: 30.08.1982
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Fučíkova
Orientačné/súpisné číslo: 145/284
Názov obce: Sládkovičovo
PSČ: 925 21
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 2363EX 178/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 2363EX 178/21, oprávnený: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava-Petržalka, IČO: 35724803, zast. Remedium Legal, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava-Petržalka, IČO: 53255739, povinný: František Slíž, Fučíkova 284/145, Sládkovičovo, nar.: 30.08.1982, exekučný titul č. SRSAspA 03054/19 zo dňa 29.05.2020 vydaného Stály rozhodcovský súd zriadený pri Asociácii pre Arbitráž sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.