Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • X034990
Súdny exekútor: JUDr. Miloš Kabáč
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Hviezdoslavovo námestie
Orientačné/súpisné číslo: 204/4
Názov obce: Námestovo
PSČ: 02901
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0918775699
Orientačné/súpisné číslo: info@kabac.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Adriana Durná
IČO/Dátum narodenia: 05.12.1979
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: -
Orientačné/súpisné číslo: 559
Názov obce: Dúbrava
PSČ: 032 12
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 370EX 49/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 370EX 49/20, oprávnenému Amico Finance a.s.,Dvořakovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 48113671,zast. Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, IČO: 44250029,exekučný titul č. 13Up/1387/2020 zo dňa 28.08.2020 vydaného Okresný súd Banská Bystrica sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa §61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.