Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • K035136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Jelšovec 43, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1957
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu: Komenského 5, 99001 Veľký Krtíš
Kotakt na správcu : danazlnkova@stonline.sk
Spisová značka správcovského spisu : 4OdK/938/2019 S1545
Spisová značka súdneho spisu : 4OdK/938/2019
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Mgr. Dana Žlnková, správca konkurznej podstaty so sídlom Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov  z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí  konkurz   vyhlásený na majetok úpadcu:Ondrej Balog, narodený 28.01. 1957, trvale bytom Jelšovec 43, 985 32 Veľká nad Ipľom

Týmto oznámením sa  konkurz  zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.