Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • X035108
Súdny exekútor: Mgr. Bernard Janík
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Daniela Dlabača
Orientačné/súpisné číslo: 2/978
Názov obce: Žilina
PSČ: 010 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0911 999 857, 041/5092011
Orientačné/súpisné číslo: exekutor@exekutorzilina.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Michal Bičanovský
IČO/Dátum narodenia: 12.06.1994
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Turzovka
Orientačné/súpisné číslo: 0
Názov obce: Turzovka
PSČ: 02354
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 322EX 319/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekúcii 322EX 319/21, vykonávanej v prospech oprávneného: Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany, IČO: 36234176, zast. Advokátska kancelária GOLIAŠOVÁ GABRIELA s.r.o., 1. Mája 173/11, 911 01 Trenčín, IČO: 47234679, proti povinnému: Michal Bičanovský, 023 54 Turzovka, nar. 12.06.1994, na základe exekučného titulu Platobný rozkaz č. 19Up/1719/2020 zo dňa 21.09.20207 vydaného Okresným súdom Banská Bystrica sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie doručiť Upovedomenie o začatí exekúcie 322EX 319/21-7 zo dňa 21.04.2021. Preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.