Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • K035104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tae Young Euro s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Na stanicu 22, 010 09 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50805118
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu: Štrková 95/21, 01001 Žilina
Kotakt na správcu : 0907479599, lsufakova@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 3K/6/2019/S1448
Spisová značka súdneho spisu : 3K/6/2019
Druh podania : Iné zverejnenie

OZNÁMENIE ZMENY BANKOVÉHO ÚČTU  SPRÁVY PODSTATY

JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 09 Žilina, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Tae Young Euro s.r.o., so sídlom Na stanicu 22, 010 09 Žilina, IČO: 50 805 118, sp.zn. správc. spisu 3K/6/2019/S1448, týmto oznamuje zmenu bankového účtu správy podstaty úpadcu, a to aj pre príp. zloženie kaucie na účely popierania pohľadávok veriteľov úpadcu: IBAN: SK09 0200 0000 0044 7817 7057, vedený vo VÚB, a.s. Bankový účet, pôvodne vedený v UniCredit Bank bol zrušený.

V Žiline dňa 14.07.2021

JUDr. Lenka Maďarová, správca