Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • K035187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferencová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Na Záhumní 181/30, 07614 Lastovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1980
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu: Krmanova 14, 04001 Košice
Kotakt na správcu : spravca.gajdosech@gmail.com, 055/677 14 73
Spisová značka správcovského spisu : 26OdK/145/2021 S1283
Spisová značka súdneho spisu : 26OdK/145/2021
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom správcovskej kancelárie Krmanova 14, 040 01 Košice, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1283, správca dlžníka Helena Ferencová, narodená: 27.11.1980, bytom: Na Záhumní 181/30, 076 14 Lastovce, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I, pod sp.zn.: 26OdK/145/2021, týmto v súlade s § 32 ods. 7písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- Eur pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávky. Číslo účtu – IBAN SK06 8360 5207 0042 0143 5850 a je vedený v mBank S.A., pobočka zahr. banky. Variabilným symbolom je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. JUDr. Ondrej Gajdošech, správca