Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 137/2021
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 19.7.2021
 • Značka:
 • K035116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barboriak Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ihráč 123, 96701 Ihráč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1982
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu: Horná 54, 97401 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : spravca.gregor@gmail.com, 0902 820 400
Spisová značka správcovského spisu : 4OdK/37/2021 S1377
Spisová značka súdneho spisu : 4OdK/37/2021
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka: Stanislav Barboriak, nar. 11.8.1982, trvale bytom Ihráč 123, 967 01 Kremnica podnikajúci pod obchodným menom: Stanislav Barboriak, Ihráč 123, 967 01 Kremnica, IČO: 48113883, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a to:

 • Motorové vozidlo Volkswagen Passat Variant, ev.č. ZH360BG, VIN: WVWZZZ3CZ7E199165, farba strieborná metalíza svetlá, rok výroby 2007, stav tachometra: 613501, poškodené pravé zadné dvere, súpisová hodnota: 300 eur

Podmienky ponukového konania:

1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne správcovi  v lehote 11 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, v zalepenej obálke s označením „ponuka Stanislav Barboriak – NEOTVÁRAŤ“.

2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu, kontaktné údaje záujemcu (tel.č., príp. e-mail) a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia navrhovanej kúpnej ceny.

3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená na účet správcu č. SK60 8360 5207 0042 0341 7461 s poznámkou „ponuka Barboriak“, resp. v hotovosti, po dohode so správcom, v lehote na predkladanie písomných ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom v prospech konkurznej podstaty.

4. Ponuky budú vyhodnotené správcom, pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom správca má právo neprimerané ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.

5. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní v ponukovom konaní, sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.

6. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.

7. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5 prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.

8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej podstaty.

Ing. Kristián Gregor, správca