Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • K035013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Revúcka 1074 / 7, 82108 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1968
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu: Černyševského 10, 85101 Bratislava
Kotakt na správcu : juraj.basnak@akbasnak.sk
Spisová značka správcovského spisu : 27OdK/43/2021 S1451
Spisová značka súdneho spisu : 27OdK/43/2021
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Juraj Bašnák, správca, Černyševského 10, 851 01 Bratislava, S 1451 , týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania na účely popretia prihlásených pohľadávok je vedený v VÚB, a.s., IBAN: SK89 0200 0000 0036 8351 4951.

Preddavok možno zložiť v lehote 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok alebo od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorene prihlásenú pohľadávku, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 27432021 ako špecifického symbolu. Do poznámky uveďte meno dlžníka.

Podľa § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“

Podľa § 32 ods. 20 ZKR: „Povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.“

Z preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

 

JUDr. Juraj Bašnák, správca