Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • X035017
Súdny exekútor: JUDr. Viera Kučerová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Ulica A. Dubčeka
Orientačné/súpisné číslo: 78/3558
Názov obce: Holíč
PSČ: 908 51
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0918/873043
Orientačné/súpisné číslo: viera.kucerova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Iveta Siposová
IČO/Dátum narodenia: 10.08.1969
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Kračanská cesta
Orientačné/súpisné číslo: 69/6244
Názov obce: Dunajská Streda
PSČ: 929 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 2363EX 140/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 2363EX 140/21, oprávnený: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy č. 44/a, Bratislava, IČO: 35815256, zast. Jakubčák, advokátska kancelária, s.r.o., Michalská 14, 811 03 Bratislava, IČO: 47255706, povinný: Iveta Siposová, Kračanská cesta 6244/69, Dunajská Streda, nar.: 10.08.1969, exekučný titul č. 6Csp/77/2019 zo dňa 12.12.2019 vydaného Okresný súd Dunajská Streda sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.