Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • X034865
Súdny exekútor: JUDr. Dušan Kormaník
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Námestie gen. Štefánika
Orientačné/súpisné číslo: 529/4
Názov obce: Stará Ľubovňa
PSČ: 06401
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 052/42 83 471
Orientačné/súpisné číslo: dusan.kormanik@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Daniela Mažeriková
IČO/Dátum narodenia: 03.12.1988
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Dobrianskeho
Orientačné/súpisné číslo: 13/1669
Názov obce: Humenné
PSČ: 06601
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 202EX 394/2020
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Vaša zn.: 40Ek/1185/2020 Podľa ustanovenia § 61b ods. 3 zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v exekučnej veci oprávneného: Združenie na ochranu práv investorov - občanov, Strakova 1, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 45741867 proti povinnému: Daniela Mažeriková, Dobrianskeho 1669/13, 066 01 Humenné, nar.: 03.12.1988 o vymoženie pohľadávky v sume 8.526,63 EUR s prísl. vykonávanej na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6120352862 zo dňa 13.08.2020, sp. zn. 40Ek/1185/2020, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, IČS: 6120352862 doručené súdnemu exekútorovi dňa 13.08.2020 Vám doručujem Upovedomenie o začatí exekúcie zo dňa 27.08.2020. Podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku ak sa napriek vykonanému šetreniu nepodarí upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, doručí sa mu oznámením v Obchodnom vestníku; súčasne sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí súdu, ktorý ho zverejní na úradnej tabuli alebo na webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa v takom prípade považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.