Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • X035064
Súdny exekútor: JUDr. Ján Franek
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Nešporova
Orientačné/súpisné číslo: 4
Názov obce: Liptovský Mikuláš
PSČ: 03101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421445521804
Orientačné/súpisné číslo: exekutorfranek@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Sarib Mohammad
IČO/Dátum narodenia: 13.01.1951
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Lipová
Orientačné/súpisné číslo: 873/4
Názov obce: Kysucké Nové Mesto
PSČ: 024 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 39EX 132/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 39EX 132/21 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava-Petržalka, IČO: 35937874 a v neprospech povinného Sarib Mohammad, Lipová 873/4, Kysucké Nové Mesto, nar. 13.01.1951 exekučný titul – č. 2022132013 zo dňa 26.10.2020 vydaného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., bolo vydané upovedomenie o začatí exekúcie, ktoré sa povinnému napriek šetreniu nepodarilo doručiť do troch mesiacov od začatia exekúcie, a preto sa v zmysle §61b ods.3 Exekučného poriadku upovedomenie o začatí exekúcie doručuje oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa súčasne doručuje súdu na zverejnenie na úradnej tabuli alebo na webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.