Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • K035026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Malík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Závod 576, 908 72 Závod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1963
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Martin Hanáček
Sídlo správcu: Záhradnícka 41, 82108 Bratislava - Ružinov
Kotakt na správcu : hanacek@akparagraf.sk
Spisová značka správcovského spisu : 27OdK/61/2021
Spisová značka súdneho spisu : 27OdK/61/2021
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Martin Hanáček, správca konkurznej podstaty úpadcu Štefan MALÍK, nar. 20.06.1963, bytom Závod 576, 908 72 Závod oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka 41 821 08 Bratislava, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00 do 14.00 hod.

Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: 0908 774 950, e-mailom:hanacek@akparagraf.sk

Mgr. Martin Hanáček, správca