Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • K035079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Ďuráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Bruty 281, 943 55 Bruty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1983
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu: Štefánikova 34, 94901 Nitra
Kotakt na správcu : a-k@duran.sk
Spisová značka správcovského spisu : 23OdK/66/2021 S1409
Spisová značka súdneho spisu : 23OdK/66/2021
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Peter Ďuráč, nar. 21.07.1983, bytom 943 55 Bruty 281, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Ďuráč, s miestom podnikania 943 55 Bruty 281, IČO: 45 471 967, spis. zn.: 23OdK/66/2021, v zmysle ust. §-u 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.

Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. §-u 166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku, z poskytnutých súčinností tretích osôb ako aj z vyjadrenia dlžníka správca zatiaľ zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho nehnuteľného, hnuteľného ani iného majetku, ktorý by podliehal konkurzu v zmysle ust. §-u 167h ZoKR, a ktorý by bolo možné ďalej v konkurze spravovať a speňažovať.

Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty bez súpisovej zložky majetku.  

V Nitre, dňa 09.07.2021

JUDr. Marek Ďuran, správca