Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • X034965
Súdny exekútor: JUDr. Rudolf Varga
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Hlavná
Orientačné/súpisné číslo: 26/5
Názov obce: Dunajská Streda
PSČ: 929 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 031/5529566
Orientačné/súpisné číslo: r.varga@slovanet.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Martin Mišči
IČO/Dátum narodenia: 24.10.1994
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Buková
Orientačné/súpisné číslo: 280
Názov obce: Buková
PSČ: 919 10
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 186EX244/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Súdnemu exekútorovi sa v exekučnom konaní nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do vlastných rúk do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods.3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa bude považovať za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.