Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • K035132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Pištová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Vrbová 1773/11, 977 03 Brezno-Mazorníkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1971
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu: Komenského 5, 99001 Veľký Krtíš
Kotakt na správcu : zlnkova.dana@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 4OdK/179/2021 S1545
Spisová značka súdneho spisu : 4OdK/179/2021
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka - Valéria Pištová, nar. 22.01.1971, trvale bytom Vrbová 1773/11, 977 03 Brezno - Mazorníkovo oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 hod do 15.00 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred   na tel. č.: 0908 925 291 

Mgr.Dana Žlnková, správca