Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • K035110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Richter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Radvanská 508/17, 97405 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22811699
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu: Námestie Matice slovenskej 23/45, 96501 Žiar nad Hronom
Kotakt na správcu : 0456738108, martin.vinarcik@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 4OdK/147/2021 S1650
Spisová značka súdneho spisu : 4OdK/147/2021
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

právca JUDr. Martin Vinarčík, so sídlom kancelárie: Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom, značka správcu S1650, vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Jaroslav Richter, nar. 8.6.1956, bytom Radvanská 508/17, 974 05 Banská Bystrica, obchodné meno – Jaroslav Richter, s miestom podnikania Generála Svobodu 853/27, 958 01 Partizánske, IČO: 22811699, ako ustanovený správca na základe Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica z 21.6.2021, č.k. 4OdK/147/2021, zverejneného dňa 25.6.2021 v Obchodnom vestníku č. 122/2021, týmto v súlade s § 85 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a § 8, ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Námestie Matice slovenskej 23/45 Žiar nad Hronom v každý pracovný deň v čase od 8:00 – 14:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na č. 045/6738108 alebo e-mailom:martin.vinarcik@gmail.com


 

JUDr. Martin VINARČÍK

správca konkurznej podstaty