Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • X034937
Súdny exekútor: František Radzo
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Radlinského
Orientačné/súpisné číslo: 1728/47
Názov obce: Dolný Kubín
PSČ: 02601
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 043/5523888
Orientačné/súpisné číslo: radzoexekutor@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Dekorbeton s. r. o.
IČO/Dátum narodenia: 45678421
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Bajzova
Orientačné/súpisné číslo: 2414/2
Názov obce: Žilina
PSČ: 010 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 138Ex 493/2018
Druh podania: Upovedomenie_o_zastaveni_exekucie
Exekúcia sa zastavila, pretože sa napriek vykonanému šetreniu do 30 mesiacov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora. Preto sa upovedomenie o zastavení exekúcie podľa ust. § 61n ods.6Exekučného poriadku zverejňujem oznámením v Obchodnom vestníku. Podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia; to neplatí, ak ohľadom nej prebieha konkurzné konania. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. František Radzo súdny exekútor