Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • K034942
Spisová značka: 2OdK/195/2021
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Mgr. Denisa Srnková, nar. 14. 01. 1975, trvale bytom Májového povstania českého ľudu 2165/2, 977 03 Brezno - Mazorníkovo, obchodné meno - Denisa Srnková, s miestom podnikania Májového povstania českého ľudu 2165/2, 977 03 Brezno - Mazorníkovo, IČO - 48230138, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Rozhodnutie: I. Súd návrh o d m i e t a. II. V r a c i a zástupcovi navrhovateľa preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 589, rok 2021, číslo účtovného dokladu 9. VII. 2021. III. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vrátiť zástupcovi navrhovateľa preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 589, rok 2021, číslo účtovného dokladu 9. VII. 2021, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Autor
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.07.2021
Mgr. Zuzana Antalová,
Dlžník
Názov : Denisa Srnková, Mgr.
IČO : 48230138
Adresa : Májového povstania českého ľudu 2165/2, Brezno - Mazorníkovo 97703 Slovensko
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Denisa Srnková, Mgr.
IČO : 48230138
Adresa : Májového povstania českého ľudu 2165/2, Brezno - Mazorníkovo 97703 Slovensko