Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • X035024
Súdny exekútor: JUDr. Jaroslav Kabáč
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Hviezdoslavovo námestie, 204/4
Orientačné/súpisné číslo: 204/4
Názov obce: Námestovo
PSČ: 02901
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0917499912
Orientačné/súpisné číslo: info@kabac.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Peter Klimpl
IČO/Dátum narodenia: 16.08.1968
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: -
Orientačné/súpisné číslo: 76
Názov obce: Turzovka
PSČ: 023 54
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 76EX 207/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 76EX 207/21, oprávnenému Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, exekučný titul č. 6Csp/52/2017 zo dňa 20.02.2018 vydaného Okresný súd Dolný Kubín sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa §61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku