Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • K002327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloň Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Čadečka 308, 02201 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1973
Obchodné meno správcu: Insolvency services, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín
Kotakt na správcu : office@insolvencyservices.sk, 0905 511 825
Spisová značka správcovského spisu : 1OdK/195/2020 S1856
Spisová značka súdneho spisu : 1OdK/195/2020
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Vladimír Miloň, nar. 18.06.1973, trvale bytom Čadečka 308, 022 01 Čadca, podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Miloň- DOREZA, s miestom podnikania Čadečka 308, 022 01 Čadca, IČO: 33 915 920 (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00

Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: 0903761292 alebo na e-mail: office@insolvencyservices.sk

Insolvency services, k.s., správca