Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • K002432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovács Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Peder 123, 04401 Peder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1984
Obchodné meno správcu: Správcovská a poradenská, k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Garbiarska 5, 04001 Košice
Kotakt na správcu : office@spks.sk, 0903/400629
Spisová značka správcovského spisu : 26OdK/384/2020 S1767
Spisová značka súdneho spisu : 26OdK/384/2020
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Štefan Kovács, narodený: 17.11.1984, bytom: Peder 123, 044 01 Peder, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Kovács, s miestom podnikania: Peder 123, 044 01 Peder, IČO: 41 450 949, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 30.12.2013, (ďalej len „úpadca“) v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky IBAN SK85 8330 0000 0026 0125 2704, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur 

JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.