Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • X001213
Súdny exekútor: JUDr. Ing. Miroslav Paller
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Jesenského
Orientačné/súpisné číslo: 61
Názov obce: Žiar nad Hronom
PSČ: 965 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421456735015
Orientačné/súpisné číslo: miroslav.paller@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ladislav Lakatos
IČO/Dátum narodenia: 28.07.1965
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Rožňavská
Orientačné/súpisné číslo: 1487/31
Názov obce: Rimavská Sobota
PSČ: 979 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 127EX499/2020
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 127EX499/2020, oprávnený: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava-Petržalka, IČO: 36613843, povinný: Lakatos Ladislav, občan SR, Rožňavská 1487/31, Rimavská Sobota, nar. 28.07.1965 na základe exekučného titulu č. 14C/32/2012 zo dňa 30.04.2012, vydaného Okresným súdom Rimavská Sobota sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo Upovedomenie o začatí exekúcie doručiť do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.